Народно читалище „Гeорги Тодоров 1885

Печат

4itsalishte  Народно читалище „Гeорги Тодоров 1885” в град Белица поставя  началото си от 1885 г., като просветителски кръжок „Зора” с 20 тома литература,  донесена от беличани участвали в българското опълчение. От 16.08.1908 г. читалището е приема свой Устав, и избира настоятелство и проверителна комисия и е регистрирано в Самоковска  епархия.

Още от своето основаване публичната институция работи чрез разнообразни форми за и със своята общност: библиотеки за деца и за възрастни, школи и кръжоци, сказки и вечеринки, лекционни беседи, местни обреди и обичаи, певчески и танцови  фолклорни групи, обществени формирования и др. Читалището  е естественият  духовен център на територията на град Белица и общината, в който са привлечени деца, младежи и възрастни хора от всички социални, етнически и религиозни слоеве на  населението.

Читалище "Георги Тодоров" се помещава в собствена сграда, която се намира в центъра на Белица и към него действат две библиотеки  с отдели за възрастни / 34 872 тома литература/ и за деца /8 250 тома литература/ разположени в отделни помещения с общ фонд 43 132 тома литература/. Библиотеката изпълнява ролята на централна читалищна библиотека, която разпределя библиотечните материали за читалища от общината.

4italishte 1Читалищната дейност обхваща 5 самодейни певчески  фолклорни и вокални групи, 3 кръжока, 3 музикални школи, както и на фолклорен танцов състав и театрална група за местни обреди и обичаи.

Музейната сбирка, разположена в собствена модерна сграда/ единствена по - поречието на горна р.Места, е подредена в шест отдела : археология, възраждане, етнография, картинна галерия, нова Белица, изложба-базар от местни занаяти/.

Читалище “Г. Тодоров1885” е основната движеща сила за развитие на екотуризма в Белица и е стабилен партньор за изпълнение на дейности в областта на опазване на дивата природа и обучение на местните хора. Читалище “Г. Тодоров”, съвместно с Туристическия информационен център, в партньорство и с местните, регионални и национални институции, подпомага развитието на общността в защита на нейните интереси.

Екипът на сдружението има опит в подготовката и реализацията на проекти от различни фондове, донорски организации, оперативните програми. Читалището работи за привличане на инвеститори чрез популяризиране на природните, културни, икономически и духовни ресурси в града и общината, поставяне на основи за развиване на нови икономически отношения с бизнеса.

Читалището като неправителствена организация на местно ниво играе важна роля за приноса към последователните политики, изследванията, стандартите, сертифицирането и комуникацията с местни, регионални и национални институции и организации.

Партньори :

Община Белица

Държавно горско стопанство гр. Белица

Хотелски комплекс „Здравец” гр. Белица

Хотел „Марина” гр. Белица

„Собственици и управители на хотели и къщи за гости в гр. Белица и к.к. Семково”

Собственици на всички заведения за обществено хранене в к.к. „Семково”

Собственици на превозни средства / каруци, шейни, микробуси/

СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Белица, СОУ „Никола Вапцаров” гр. Белица

Международната организация за защитата правата на животните „Четири лапи”,- Виена , екипа на „Парка за ре-адаптация на танцуващите мечки „ с управител Димитър Иванов.

Фондация ”Информация и природозащита” - София

Европейски информационен център Европа Директно – Благоевград към Търговско-промишлена палата – Благоевград

Местната PAN parks група за НП „Рила”- Местната PAN Parks група се сформира за всеки парк - член на европейската мрежа PAN Parks. Тя е официален съвет, в който участват Дирекцията на парка - в случая НП “Рила”, представители на местните власти, на други държавни институции, на местни предприемачи в сферата на екотуризма, на неправителствени организации, на бизнеса, частни лица и др. от всички 12 общини около НП „Рила”

Пирински туристически форум - Благоевград

Сдружение „Добърско”

Дирекция на Национален парк „Рила”

Бившата Държавна агенция по туризъм , чиито функции в момента изпълнява Министерство на икономиката и туризма

Читалищата на местно и регионално ниво

Съюз на народните читалища

Красимир Кельов - създал и поддържащ всички сайтове, свързани с община Белица

Всички регионални медии

Интернет медия

Европейска комисия

Мрежа EDEN 

с представителство на 22 държави членки на ЕС : Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Slovenia, Spain, Turkey

Европейската мрежа PAN Parks