Начало Самоков Географско положение

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Географско положение

Община Самоков заема югоизточната част на Софийска област и обхваща високата Самоковска котловина и част от планината Рила. Територията й възлиза на 1 303,6 кв. км или 19% от площта на областта.

 

Географското разположение на общината е много благоприятно. Релефът на общината е планински - територията й включва предпланински, хълмист и високопланински релеф, който сериозно ограничава интензивното развитие на селското стопанство.

 

Част от територията на общината попада в умереноконтиненталната, друга част – в преходната климатична област на страната, характеризираща се с топло лято и студена зима, големи годишни колебания на температурите и ежегодна сравнително устойчива снежна покривка с различна продължителност в зависимост от надморската височина – средно над 150 дни. Средните януарски температури са между – 2,60 за най-ниските части и –10,90 за връх Мусала. През лятото стойностите на температурите са между 18,60 и 5,40. Климатът и релефът благоприятстват развитието на целогодишния туризъм и зимните спортове.

 

През територията на общината протичат реките Искър и Марица, тук се намират и 40-те Рилски езера, пръснати по високите части на планината. Питейните води са с високо качество. В местността “Белчин бани”има находище на термална вода, която се използва за балнеоложко лечение. В долината на р. Палакария и в Самоковското поле има и други открити минерални води.

 

Наблюдават се пояси с различни видове гори, характерни за различната надморска височина: дъбови и габърови (на височина 600-1000 м), букови (900-1600 м), иглолистни (1000-1700 м) и пояси на субалпийска (2000-2500 м) и алпийска (над 2400 м) растителност. Въпреки сравнително малката площ на района, фауната е богата и разнообразна, главно студенолюбиви едри и дребни животни, птици и влечуги.

 

На територията на общината е разположен Националният парк “Рила” – една от най-големите защитени природни територии в страната, която заема над 36% от площта на общината. Централният Рилски резерват - най-големият природен резерват в България, също е разположен тук и обхваща резерватите "Голям Скакавец", "Скакавец" и "Маричини езера", включени в списъка на ЮНЕСКО. Природно богатство на резервата са ледниковите форми, периглациалният релеф и езерата.

Допълнителни услуги

Маршрути

Фотогалерия