Начало Рила Природа

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Природа

clip_image002[5]

На територията на община Рила е резерватът "Риломанастирска гора" с площ 3 676 хка.

Той е част от горската територия със средна възраст на повечето дървесни видове над 160 год., като горите от бор, бук и мура са на повече от 200, а отделни дървесни видове достигат до 300 години.

clip_image002[7]Друга защитена територия е Природен парк "Рилски манастир", който обхваща площ от 25 253,2 хка. гори и високопланински пасища.

Тези територии включват местообитания на множество ценни животински и растителни видове. От животинския свят това са: царски орел, картал, видра, сляпо куче, кафява катерица, балканска чучулига, южен белогръб кълвач. От растенията се срещат ендемити като рилска иглика, рилски ревен, светиивановото подрумиче. Съхраняват се около 230 вида лечебни растения и 38 вида ядливи гъби. Тук се намират едни от най-ценните в Европа и единствени в света масиви от царборисова ела и рилски дъб.

Национален парк „Рила” се съединява в органично единство с тези две защитени територии, в сърцето на планината.

clip_image002

clip_image002[1]

Фотогалерия