Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Национален парк "Рила"

“Рила” е най-големият национален парк в България. Обявен е на 24 февруари 1992 година с цел да се запазят естествени комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, имащи световно значение за науката и културата.

Територията на парка обхваща най-защитените от въздействието на човешката дейност части от планината. В центъра на парка се издига Балканският първенец връх Мусала – 2925 м н. в. Тук има повече от 110 върха с надморска височина над 2000 м. В наследство от ледниковия период са останали над 120 езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От парка водят началото си три от най-големите реки на България – Искър, Марица и Места.

Уникалната реликтна флора и фауна и богатството от ендемични видове определят високата му консервационна значимост. Паркът е местообитание на растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, видове от приложенията на международните конвенции, по които България е страна.

В Национален парк “Рила” са включени 4 резервата – защитени територии първа категория. Управляват се с цел запазване на естествените местообитания и популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове, опазване на генетичните ресурси и научна и образователна дейност. Те са част от развитието на мрежата на представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. Резерватите в парка заемат 20 % от неговата площ.

Богато е биологичното разнообразие на Национален парк “Рила”. В него се срещат около 1400 вида висши растения – 42 защитени от закона, 6 включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения, 98 включени в Червената книга на България, 57 ендемични - 36 балкански, 21 български – 3 се срещат само в Рила; 274 вида мъхове; 233 вида гъби; 130 вида сладководни водорасли; 179 вида гръбначни животни и над 2900 вида безгръбначни. За повече информация тук.

и (http://www.bg-parks.net/main.php?act=parks&park=rila&file=1.html)

Посетете официалната страница: www.rilanationalpark.org

Фотогалерия