Начало Дупница Природно-географски особености

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Природно-географски особености

Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р.Струма, посредством  р.Джерман. Средната годишна температура е 10.6° С. Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари. Максималната  температура е 39.8°С , а минималната измерена - 26.7°С. С и средната годишна температура за района 12° С , която се дължи на почти постоянния отточен вятър по долината на р.Джерман.

Община Дупница разполага с разнообразни водни ресурси. Първостепенно значение имат повърхностните води.Най – голямата река , която протича през Дупнишката котловина е р.Струма. За водния баланс от значение са и реките Джерман , Бистрица, Отовица, Джубрена, Тополница и Горица.

Водоснабдяването в Дупница се подпомага от язовир “Дяково”.
Подземното водно богатство на Община Дупница се формира от няколко минерални извори в гр.Дупница, с.Крайни дол и с.Палатово. До момента те не са изследвани, не са доказани техните качества и реално  не се експлоатират.

На територията на Община Дупница попада част от Национален парк “Рила”. Най-близко разположеният резерват до гр.Дупница е “Скакавица” (в землището на гр.Сапарева баня), отличаващ се с вековен беломуров горски масив.
22 % от територията на Община Дупница е заета от гори. Срещат се гори от мъждрян, примесени на места от габър и мезофитни тревни формации (ливади), смесени гори от мизийски бук, габър, липа и бял бор.

Храстовите ценози са представени от обикновена шипка, глог, дрян, леска, смрадлика, ракита, калина и др. , а тревистите - от бял равнец, пелин, зайча сянка, паричка,  змийско мляко,  очанка, ягода,еньовче, тинтява, здравец и други.

Фауната се характеризира с представители на видовете влечуги, птици, земноводни и бозайници, характерни за умерено-континенталния климатичен пояс.

Фотогалерия