Начало

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Резервати

Парангалица

“Парангалица” е резерват от 1933 година. Обявен е само един ден след “Силкосия” – първият резерват в България. През март 1977 г. е включен в листата на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Името на резервата е останало от минали времена и има гръцки произход. Думата “парангалос” означава забранено, завардено. Резерватът “Парангалица” има триъгълна форма и е разположен върху част от югозападните склонове на Рила планина, като заема най-високите части от водосбора на р. Бистрица. Площта на резервата е 1509 ха. Той се отличава със своеобразни геоложки, геоморфоложки, хидроклиматични и почвени условия, които са предпоставка за развитието на разнообразна растителна покривка. Тук са установени около 290 висши растения. Голяма част от тях са защитени от закона редки и застрашени видове: рилската иглика – локален рилски ендемит, българското омайниче, златистата кандилка, жълтата и петнистата тинтява. В него се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа. Средната им възраст е над 200 години. Дърветата се извисяват на височина над 40-50 метра. В някои от насажденията запасът на хектар надхвърля 1000 м3. В резерват “Парангалица” намират благоприятни условия за развитие и много животински видове, защитени от закона или включени в Червената книга на България – мечка, златка, вълк, глухар, лещарка, черен кълвач. За повече информация натиснете тук.

Скакавица

Резерватът “Скакавица” е най-малкият рилски резерват. Той се намира в северозападния дял на Рила планина и представлява типично горски резерват. Съхранява вековен масив от бяла мура. Разположен е между 1850 и 2050 м н. в. и опазва вековни гори от бяла мура. Резерватът се пресича от едноименната река Скакавица, а недалеч от него, разположен на 1900 м н. в., се намира природната забележителност водопад „Скакавица” с височина на пада – 70 м. По лъкатушната пътечка покрай водопада ще стигнем до най живописните и най-посещаваните езера в Рила – Седемте рилски езера. Те са разположени стъпаловидно сред едноименния циркус. Сред тях е най-дълбокото езеро в Рила – Окото. Непосредствено след Седемте рилски езера се намира циркуса на Урдините езера, който представлява уникален за страната ни минералогичен комплекс. Находището на смарагд е едно от редките в Европа. Част от минералите могат да се видят в експозицията на посетителския център за Национален парк „Рила” в Паничище. За повече информация натиснете тук

Ибър

Резерватът “Ибър” е разположен в източната част на Рила планина. Той е обявен с цел запазване на храстови гори от клек, както и находищата на реликтни растения и редки животински видове. Площта му възлиза на 2248,6 ха. Обхваща северните склонове на билото на планината между върховете Ибър и Белмекен. Надморската височина варира от 1100 до 2400 м. Широкият диапазон на изменение на надморската височина обуславя наличието на условия за развитието на разнообразна растителна покривка. Установени са над 400 вида висши растения. Тук се срещат редица ендемични, редки, застрашени и защитени от закона видове – рилска иглика, алпийска роза, трансилванска камбанка. Около 75% от площта на резервата попада в иглолистния горски пояс. Най-разпространена е формацията на смърча, следвана от тези на белия бор, бялата мура, елата и бука. В субалпийския пояс доминира клека. Богата е и фауната в резервата. Района се обитава от над петдесет вида птици, някои, от които са обявени за застрашени от изчезване – скален орел и голям ястреб. Тук се срещат балканската ушата чучулига и пъстрогушата завирушка – глациални реликти и балкански ендемични подвидове. Могат да се видят и балканският кеклик, хайдушката гарга, скалолазката. Глациални реликти има и сред рибите, земноводните и влечугите. От бозайниците това е снежната полевка. Тук се намира най-източното находище на дивата коза в Рила планина. Разнообразието на фауната допълват мечката, вълка, сърната, лисицата, дивата свиня. Тук се среща и локалният ендемичен подвид на лалугера. За повече информация натиснете тук

Централен Рилски резерват

“Централен Рилски резерват” е най-големият в България. Той е един от най-големите Европейски резервати. В границите му попада и обявеният по-рано резерват “Маричини езера”, който е бил част от мрежата от биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Създаден е с цел да се съхранят в непроменено състояние горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален за планините в Централна и Южна Европа комплекс. Площта на резервата е 12393,7 ха и обхваща значителна територия около връх Мусала. Тук са развити типични планински и високопланински екосистеми. Релефът в горната част е типично алпийски – скални зъбери, сипеи и прагове, които заемат около две трети от площта на резервата. Останалите площи са заети от гори, предимно от бяла мура и смърч. Субалпийският пояс е изцяло зает от клек. Тук се срещат рилската иглика, петниста тинтява, пролетно котенце, българското омайниче, крайснежното звънче. На места, над 2000 м н. в. Може да се види и алпийската роза – един от малкото видове с вечнозелени листа във високата планина. Богата и разнообразна е и фауната в резервата. Тук се намира най-голямото находище на дивата коза в страната. Срещат се и редица редки и застрашени видове, някои, от които са включени в Червената книга на България: мечка, златка, вълк, глухар, лещарка, черен кълвач. Тук могат да се видят и сърната, дивата свиня, лисицата. За повече информация натиснете тук

Риломанастирска гора

Резерватът “Риломанастирска гора” е създаден с цел да се запазят първичните горски екосистеми от иглолистни и смесени гори, находищата на редки и застрашени от изчезване видове и естествената среда на архитектурно-историческия резерват “Рилски манастир”. Площта му възлиза на 3676,5 ха. В резервата са обхванати алпийската част и горските формации от двете страни на Рилска река, между връх Мальовица и връх Бричебор. Той е много интересен в геоморфоложко отношение. Особено забележителен е районът около Кирилова поляна с красивата скалиста дъга, включваща върховете Купените, Ловница, Злият зъб, Двуглав, Иглата, Орловец и Елени връх. Целият склон към долината на реката е нарязан от многобройни стръмни улеи, наричани Злите потоци, по чиито дълбоки и стръмни корита се свличат много лавини. Най-известен от тях е Белият улей, над който е надвиснал назъбеният гребен на Дяволските игли. Резерватът представлява еталон на смесените широколистно-иглолистни гори с главно участие на елата и бука. Високопланинската популация на горуна е уникална за страната, като на места участва във формирането на горната граница на гората. В субалпийския пояс е добре застъпен клекът. За резервата са характерни редица редки, застрашени и защитени от закона видове - рилска теменуга, рилско подрумиче, рилски ревен, разперена светлика, ресничест дебелец, българско омайниче, алпийска каменоломка. Разнообразна е и фауната на резервата. Тук се срещат редица редки и застрашени видове, някои, от които са включени в Червената книга на България – дивата коза, мечка, златка, вълк, пернатонога кукумявка, черен кълвач, глухар, лещарка, смока мишкар. Могат да се видят и еленът, сърната, лисицата, дивата свиня. От влечугите и земноводните се срещат: жабата дървесница, дъждовника, слепока, живородящия гущер. В тази част на планината се намира Рилският манастир – олицетворение на българската духовна култура. През петвековното турско робство тук са се запазили множество ръкописи от ХIV-ХV век, старопечатни църковни книги и документи, които представляват историческата памет на България. Тук са запазени и съвършени образци на възрожденската живопис и резбарското изкуство.

Национален парк “Рила”, съчетал в себе си богатството на биоразнообразието и красотите на родната природа, предоставя неограничени възможности за развитие на местните общности. Привличането на посетители, желаещи да се насладят на естествения и неподправен свят на парка ще даде тласък на развитието на фамилното хотелиерство и ресторантьорство, местните занаяти, ще представлява добра възможност за представяне на местния бит и култура пред заинтересованата публика. Развитието на традиционното планинско животновъдство и производството на екологично чисти продукти със запазен знак е друг начин за просперитета на местното население. Увеличаването на туристическия поток е добра предпоставка за възраждането на балнеолечението. Добри условия предлагат горещите минерални извори в Сапарева баня, Долна баня, курортите Костенец и Момин проход. Минералният извор в Сапарева баня е един от най-топлите извори в света (103оС).

Известните курортни комплекси, намиращи се в непосредствена близост с парка и изградената на територията му туристическа инфраструктура представлява отлична възможност за развитие на различни форми на екотуризма. Комплексите в Боровец, Семково, Паничище, Костенец и др. с наличната си база предоставят условия за целогодишен активен отдих на посетителите. През лятото съществуват добри възможности за организиране на пешеходни, конни и велосипедни турове до близки забележителности в националния парк. През зимата предлагат добри условия за практикуване на ски-спорт. Хижите в парка и мрежата от поддържани туристически пътеки са добра основа за осъществяване на традиционния пешеходен туризъм за многобройните любители на природата. Нова форма на екотуризма ще представлява развитието на познавателния туризъм, ориентиран преди всичко към определени групи посетители.

Откритият през 1996 г. Посетителски център в Паничище е качествено нов момент в развитието на посетителските услуги. В него се представя информация за биологичното разнообразие на националния парк, характерни пейзажи, природни забележителности чрез експозиции, аудио и видео материали и разнообразни интерпретативни програми. Той дава възможности за осъществяване на образователни програми, разпространение на печатни издания, сувенири, рекламни и информационни материали. Предоставя условия за краткотраен отдих на посетителите и информация за туристическите обекти и маршрути.

Богато е културно-историческото наследство в района на Национален парк “Рила”. В тази част на планината се намира Рилският манастир - олицетворение на българската духовна култура. През петвековното турско робство тук са се запазили множество ръкописи от ХIV - ХV век, старопечатни църковни книги и документи, които представляват историческата памет на България. Тук са запазени и съвършени образци на възрожденската живопис и резбарското изкуство.

В подстъпите към парка се намира и град Самоков – известен възрожденски център на просвещението и художествените занаяти, град на най-прочутата и най-многобройна художествена школа на Балканския полуостров, град на славни патриоти и художници, иконописци и дърворезбари, които са прославяли и прославят и днес неговото име. Днес в града могат да се видят много културни и исторически паметници, църкви и манастир, а също така да се посетят няколко занаятчийски работилници, които продължават делото на своите именити предшественици.

Фотогалерия