Начало

Избор на език:

При дивата коза

хижа Иван Вазов

Климат, геология и морфология, почви

  • Климат

Рила има типичен планински климат. На връх Мусала (2925 м) падат 2000 мм валежи годишно като 80 % от тях са от сняг. Там са измерени най-ниските температури за планината – абсолютна минимална температура от -31,2°С при средна месечна температура минус от -11,6°С, измерена през февруари. Абсолютната максимална температура е 18,7°С. Отрицателните температури се задържат средно около 9 месеца, като често продължават до края на юни. Устойчиво повишаване на температурата се наблюдава към средата и края на юли. Но дори и през летните месеци температурата не се задържа трайно над 10°С. От 5 до 10 дни през юни, юли и август са със средна температура над 15°С. Това определя краткия вегетационен период във високопланинските части. Той варира от 3 до 6 месеца, като над 2000 м. надморска височина трае около 3 месеца.

Във високите части на Рила относителната влажност на въздуха най-често е в границите от 80 % до 85 %. Най-сухи са студените, зимни месеци. Влажността е различна за северните и южни склонове на Рила. По южните склонове на планината валежите през зимата достигат до 22-25 % от годишната норма, докато по северните склонове са занижени. По западните и северни склонове максимумът на валежите е през пролетта и лятото, а по източните склонове – през зимата. За високите части на Рила средната многогодишна сума на валежите е в границите на 1050 – 1200 мм на м2, докато за ниските части на парка тя е 700-800 мм на м2.

Трайно формиране на снежна покривка в зоните непосредствено над 1000 м надморска височина се наблюдава след 10-15 декември – за северните склонове, а за южните – след 20-30 декември. Снежната покривка се задържа средно 200-220 дни в годината, като за ниската зона на планината тя е най-дебела през февруари. Тогава средната месечна дебелина достига 20-30 см. А във високата зона над 2000 м н. в. – снежната покривка е най-дебела през март и достига до 70-80 см. В най-високите части максималната дебелина на снежната покривка достига 200-240 см. Средната продължителност на периода с устойчива снежна покривка е 70-80 дни за надморска височина 1200-1300 м, а при надморска височина над 2000 м. достига до 180-200 дни. Топенето на снеговете във високите части на парка започва в средата на април и може да завърши чак през юни.

Не са изключение ветрове със скорост 30-40 м/сек (над 100 км/ч), с предимно югозападна и западна ориентация. Северозападните и североизточните ветрове са по-умерени. Средната месечна скорост на вятъра по най-високите планински върхове достига 11-12 м/сек. В по-ниските части на средната месечна скорост се изменя от 1,2 до 2,5 м/сек, а в средната височинна зона от 2,5-3,2 м/сек.

  • Геология и морфология

Рила е най-високата планина в Балканския Полуостров (връх Мусала – 2925 м). Средната надморска височина е 1487 м, а общата площ – 2629 км2. По-голямата част от върховете с надморска височина 2500-2700 м имат алпийски изглед. Останалата част, най-вече В Източна Рила, билните части са заети предимно от високопланински ливади.

Рила е блоково-разломна планина (хорст – издигнат масив между два разлома) с куполообразна форма. Част е от най-старата суша на Балканите – Македоно-Тракийския масив. Рила е съставена предимно от гранит и гнайс, смесени със стари кристални шисти. Образуването й започва през Палеозойската ера и впоследствие при многобройни издигания през периода Терциер.

Планината се е заледявала на няколко пъти през плиоцена, а алпийският й релеф е формиран при последното (Вюрмското) заледяване преди 10-12000 години, когато снежната граница на планината била на 2100 м н. в. Над тази граница ледниците коренно променили съществуващия дотогава релеф, като образували дълбоки циркуси (огромни кресловидни вдлъбнатини, отворени от едната страна), остри карлинги (пирамидални върхове), скални зъбери (назъбени била), трогови и висящи долини, морени и други типични ледникови форми. Езерата на Рила са най-забележителното наследство от ледниковия период, като почти 190 от тях са разпръснати из планината. Леденото езеро, разположено на 2709 м н. в. под връх Мусала е второ сред най-високите ледникови езера на Балканския полуостров (на 1 м под Горното Полежанско езеро в Пирин). В Рила се намира и най-дълбокото циркусно езеро в България – Окото, което е дълбоко е 37,5 м, както и най-голямото по площ ледниково езеро на Балканския полуостров – Смрадливото езеро с площ 212-240 дка.

  • Почви

Рила планина попада в Тракийска горскорастителна област, подобласт Рила, Среден и Високопланински пояси. Средният горскорастителен пояс започва от 700 м н. в. и завършва на 2 000 м н. в. Като основни зонални почви се срещат кафявите горски почви (700-1 200 м н. в.) и планинско-горските тъмноцветни почви (1200-2000 м н. в.).

Високопланинският горскорастителен пояс обхваща най-горните части на планината с надморска височина от 2000 до 2500 м. Основните зонални почвени типове са два: планинско-горските тъмноцветни почви, които продължават тук своето разпространение от средния пояс и заемат подпояса на клека и субалпийските пасища и планинско-ливадните почви, които заемат подпояса на алпийските пасища.

В Рила доминират кафявите горски, планинско горските тъмноцветни и планинско ливадните почви с маломощен до средномощен хумусен хоризонт.

  • Водни ресурси

Рила планина е един от най-значимите водосбори в България, който осигурява вода за околните общини, за столицата София и за част от населението в Гърция и Турция. На територията на планината се формират близо 10 % от водните ресурси на реките Струма и Места, повече от 5 % за р. Марица и повече от 8 % от водните ресурси на р. Искър. Рила е една от най-богатите на повърхностни води територии в страната.

  • Биологична характеристика

Богато е биологичното разнообразие на Национален парк “Рила”. В него се срещат около 1400 вида висши растения – 51 защитени от закона, 13 включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения, 100 включени в Червената книга на България, 51 ендемични – 22 балкански, 29 български – 8 се срещат само в Рила; 282 вида мъхове; 233 вида гъби; 130 вида сладководни водорасли; 186 вида гръбначни животни и над 3700 вида безгръбначни.

Висши растения- около 1400 вида

Мъхове- 274 вида

                чернодробни-200

                лиснати-74

                редки и застрашени мъхове-48

Гъби- 337 вида

                редки за България и Европа-49

Безгръбначни животни- 3678 вида

                насекоми-2 092

                останали безгръбначни-1 069

Риби- 13 вида

Земноводни и влечуги- 19 вида

Птици- 92 вида

Бозайници- 50 вида

                едри -15

                насекомоядни и гризачи-22

                прилепи -12

                зайцеподобени -1

Флора

Лечебни растения

Гъби

Фауна

Защитени територии

Фотогалерия